top of page

Prvá pomoc plus plus


„Prvá pomoc plus“ sa od februára 2021 mení na „Prvú pomoc plus plus“. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny týmto rozširuje a navyšuje balíček príspevkov a opatrení.

Dôležitou zmenou je predĺženie termínu na čerpanie pomoci do 30. júla 2021. Nárok na tento príspevok môže zamestnávateľ čerpať aj na zamestnanca, ktorého pracovný pomer začal v období od 2. septembra 2020 až do 1. februára 2021. Rovnako majú nárok na príspevok aj SZČO, ktorí v tomto období začali podnikať. Prvá pomoc plus plus sa týka:

  • Zamestnávateľa – opatrenia č. 1, 3A a 3B

  • SZČO – opatrenia č. 2 a 4A

  • Jednoosobové s.r.o. – opatrenie č. 4B

V porovnaní s Prvou pomocou plus došlo k zvýšeniu príspevku z pôvodných 80 % celkovej ceny práce na 100 % celkovej ceny práce v rámci opatrenia č. 1 a č. 3A, ktorá bola vyplatená zamestnancovi z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa a rovnako aj pri opatrení č. 3B pri poklese tržieb je maximálna suma príspevku 100 % celkovej ceny práce. V prípade opatrenia 4A a 4B ide o zvýšenie príspevku na 360 €.

Opatrenie č. 1

Podľa tohto opatrenia môžu žiadať príspevok zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Tento príspevok je vo výške 100 % celkovej ceny práce za náhradu mzdy vrátane odvodov hradených zamestnávateľom počas prekážok na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca môže byť najviac v sume 1100 € za jeden kalendárny mesiac.

Opatrenie č. 3A

Zamestnávatelia, ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky počas mimoriadneho stavu, ale zamestnanci boli na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, majú nárok čerpať príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce vrátane odvodov hradených zamestnávateľom.

Rozdiel medzi opatrením č. 1 a 3A spočíva v tom, že v prípade opatrenia č.1 žiada zamestnávateľ príspevok na zamestnancov z dôvodu, že musel uzatvoriť prevádzku na základe nariadenia vlády. V rámci opatrenia č. 3A zamestnávateľ žiada príspevok na zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzke, ktorá podľa nariadenia vlády mohla byť otvorená, avšak prevádzka bola v obmedzenom režime pre núdzový stav.

Opatrenie č. 3B

V prípade opatrenia č. 3B majú nárok na čerpanie príspevku zamestnávatelia, ktorí v danom mesiaci dosiahli pokles tržieb najmenej o 20 %. Výška príspevku sa zvyšuje v závislosti od poklesu tržieb. Tento príspevok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov s výnimkou tých, ktorý viac ako 50 % pracovného času boli na prekážkach v práci na strane zamestnanca a to z dôvodu PN alebo OČR.

Opatrenie č. 2

Rovnako, ako zamestnávatelia, tak aj SZČO majú nárok na čerpanie príspevku v prípade, ak sú nemocensky a dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni alebo čerpajú takzvané „odvodové prázdniny“ a majú v danom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20 %. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na SZČO, ktorí začali svoju činnosť vykonávať v období od 2.9.2020 až do 1.2.2021. V prípade, ak má SZČO súčasne uzatvorený aj pracovný pomer má nárok na čerpanie príspevku podľa opatrenia č. 2, avšak výška príspevku sa znižuje o výšku čistého príjmu, ktorý dosiahol z pracovného pomeru. Na tento príspevok majú nárok aj osoby, ktoré dosahujú príjem na dohodu, poberajú dôchodok, nemocenské, ošetrovné alebo materské a taktiež osoby, ktoré študujú.

Opatrenie č. 4A

SZČO, ktorí podnikajú, majú nárok na príspevok podľa opatrenia č. 4A vo výške 360 EUR v prípade, ak naďalej podnikajú, ale nedosahujú žiaden príjem z podnikania a nie sú nemocenský a dôchodkovo poistení alebo sa na nich nevzťahujú odvodové prázdniny. V prípade, ak dosahujú príjem zo starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku nárok na príspevok nemajú. Za príjem sa nepovažuje materské, rodičovský príspevok, vdovecký a sirotský príspevok a podobne. Ak majú príjem z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku, tak sa o výšku čistého príjmu znižuje tento príspevok.

Opatrenie č. 4B

Výška príspevku podľa tohto opatrenia je tiež po novom 360 €. Na tento príspevok majú nárok FO, ktoré sú jediným spoločníkom a rovnako konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak má FO príjem z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a invalidného dôchodku, tak sa o výšku čistého príjmu znižuje tento príspevok.

1 view
bottom of page