top of page

Zdobrovoľnenie gastrolístkov


Novela Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., ktorú schválila vláda 3. novembra 2020 dáva zamestnancom možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie. Právo tohto výberu sa však nevzťahuje na tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení.

Zamestnávateľ bude môcť určiť pravidlá, akým spôsobom sa bude realizovať výber zo strany zamestnanca medzi gastrolístkom a finančným príspevkom.

Čo musí teda zamestnávateľ stanoviť?
  • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca - minimálna doba, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom, je 1 rok a maximálna doba je 24 mesiacov,

  • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote výber neuskutoční

Všetky tieto náležitosti by mal zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornej smernici alebo by mali byť stanovené v kolektívnej zmluve.

Výška príspevku na stravovanie

Výška finančného príspevku na stravovanie, ktorou bude zamestnávateľ prispievať zamestnancom, je minimálne 55 % z hodnoty stravovacej poukážky. Minimálna hodnota stravného lístka je od 1. júla 2019 stanovená na 3,83 € a maximálna je 5,10 €. Výška stravného lístka sa odvíja od sumy stravného, ktoré stanovuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Finančný príspevok na stravovanie je čistým príjmom zamestnanca, t. j. neplatí sa z neho daň, sociálne ani zdravotné poistenie a nezapočítava sa ani do disponibilného príjmu na výpočet zrážok zo mzdy. Tento príspevok by mal byť vyplatený v hotovosti alebo na účet, aj spolu s výplatou ako jedna suma.

1 view
bottom of page