top of page

Jednoduché účtovníctvo

Každá fyzická osoba, ktorá začne vykonávať podnikateľskú činnosť sa stáva účtovnou jednotkou a je povinná si viesť účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo najčastejšie využívajú práve živnostníci, teda samostatne zárobkovo činné osoby ale aj neziskové organizácie. 

Služby v oblasti jednoduchého účtovníctva 

 • skontrolujeme správnosť dokladov a dokumentov, ktoré nám doručíte, 

 • správne zaúčtujeme doklady do peňažného denníka, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, 

 • vypracujeme pre vás všetky typy daňových priznaní, 

 • poskytujeme vám pravidelné informácie o stave účtovníctva, 

 • na konci účtovného obdobia zostavíme účtovnú závierku, 

 • komunikujeme s úradmi, 

 • zabezpečíme inventarizáciu majetku a jeho evidenciu, 

 • poskytujeme poradenstvo a konzultáciu.

Podvojné účtovníctvo

Každý podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri je povinný viesť podvojné účtovníctvo. Ide teda najmä o obchodné spoločnosti ako spoločnosť s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti či družstvá. Pre našich klientov ponúkame spracovanie účtovnej agendy na mieru tak, aby presne odpovedala konkrétnym požiadavkám firmy. 

Služby v oblasti podvojného účtovníctva 

 • doklady, ktoré nám doručíte skontrolujeme a zabezpečíme prípadné odstránenie chýb, 

 • následne ich zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy,

 • pripravíme a podáme daňové priznania ako aj kontrolné a súhrnné výkazy, 

 • zastrešíme kompletnú daňovú agendu,

 • vedieme pokladničnú knihu,

 • spracujeme účtovnú závierku,

 • priebežne vás informujeme o stave účtovníctva, majetku či záväzkov, 

 • komunikujeme s úradmi.

Mzdy a personalistika

Komplexné služby a poradenstvo poskytujeme aj v oblasti účtovníctva a personalistiky. Mzdová agenda je pomerne zložitý proces, pri ktorom zamestnávateľ musí plniť množstvo povinností. My ju spracujeme jednoducho, rýchlo a v súlade s neustále meniacou sa legislatívou. 

Služby v oblasti miezd a personalistiky 

 • pripravíme pracovné zmluvy, dohody a súvisiace dokumenty v súlade s platným Zákonníkom práce,

 • vašich zamestnancov prihlásime a odhlásime v Sociálnej a zdravotných poisťovniach, 

 • zavedieme personálnu zložku zamestnanca,  

 • spracujeme a vypočítame mzdy, zostavíme výplatné pásky a listiny,

 • vyhotovíme evidenčné listy, potvrdenia o príjme a iné dokumenty, 

 • komunikujeme so všetkými inštitúciami, vypracujeme mesačné výkazy a všetky potrebné tlačivá pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a pre daňový úrad,

 • zastupovanie pri kontrolách,

 • priebežne vás informujeme o zmenách v legislatíve,

 • snažíme sa našim klientom poradiť aj v ich individuálnych požiadavkách, ktoré sa týkajú sociálnych či zdravotných odvodov.

bottom of page